Ramowe warunki współpracy
§ 1
[postanowienia ogólne]
 1. Usługodawcą jest Restimo sp. z o.o., ul. Żurawia 6/12, lok.766, 00-503 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851978, NIP:7010992857, REGON: 386709535, e-mail: contact@restimo.com.
 2. Terminy użyte w Ramowych Warunkach Współpracy mają następujące znaczenie:
  Abonamentmiesięczna opłata należna Usługodawcy od Usługobiorcy za umożliwienie Klientom dokonywania Płatności w Restauracji;
  Aplikacjaoprogramowanie, z którego można korzystać na Urządzeniu Mobilnym, umożliwiające Klientom dokonywanie Płatności za pomocą Urządzenia Mobilnego;
  Identyfikator Stolikanumer dostępny w Restauracji, nadający się do wprowadzenia w Aplikacji i umożliwiający dokonanie identyfikacji wysokości Kwoty Rachunku danego Klienta, a następnie umożliwiający – w oparciu o taką identyfikację – dokonanie przez tego Klienta Płatności;
  Klientosoba, która odwiedziła Restaurację i korzysta z Aplikacji; 
  Kod QRkod graficzny dostępny w Restauracji, nadający się do zeskanowania przez aparat Urządzenia Mobilnego i umożliwiający ustalenie wysokości Kwoty Rachunku danego Klienta, a następnie umożliwiający – w oparciu o taką identyfikację – dokonanie przez tego Klienta Płatności;
  Kwota Rachunkukwota pieniężna, którą dany Klient jest zobowiązany zapłacić za produkty i usługi zamówione przez tego Klienta w trakcie jego wizyty w Restauracji, stosownie do cen obowiązujących w danej Restauracji (oraz dodatkowo ewentualny napiwek, jeśli został dodany przez Klienta);
  Opłata Prowizyjnaopłata należna Usługodawcy od Usługobiorcy, liczona od każdej Płatności wykonanej w Restauracji (stanowiąca procent Płatności);
  Opłata Wdrożeniowajednorazowa opłata należna Usługodawcy od Usługobiorcy za uruchomienie możliwości dokonywania płatności w Restauracji za pomocą Aplikacji; 
  Płatnośćtransakcja bezgotówkowa realizowana z wykorzystaniem Aplikacji, szczegółowo opisana w Regulaminie Aplikacji, dotycząca Kwoty Rachunku danego Klienta;
  Restauracjalokal, w którym Klienci mogą korzystać z Aplikacji w celu dokonania Płatności;
  Ramowe Warunki Współpracyniniejszy dokument;
  Regulamin Aplikacjiregulamin korzystania z Aplikacji, dostępny za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej Usługodawcy;
  StronyUsługodawca i Usługobiorca;
  Umowaumowa zawarta przez Usługodawcę i Usługobiorcę, której warunki określają Umowa Główna i Ramowe Warunki Współpracy;
  Umowa Głównaumowa zawarta przez Usługodawcę i Usługobiorcę konkretyzująca Ramowe Warunki Współpracy;
  Urządzenie Mobilnetelefon komórkowy lub tablet z systemem Android lub iOS, posiadający funkcję dostępu do internetu oraz aparat fotograficzny, spełniający wymogi wskazane w Regulaminie Aplikacji;
  Usługobiorcaokreślony w Umowie Głównej podmiot prowadzący Restaurację;
  Usługodawcapodmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Ramowych Warunków Współpracy;

§ 2

[zasady współpracy Stron]

 1. Usługodawca oświadcza, że jest administratorem Aplikacji, która może być wykorzystywana przez Klientów do dokonywania Płatności w Restauracji. 
 2. Usługobiorca oświadcza, że zarządza Restauracją i jest zainteresowany rozpoczęciem współpracy z Usługodawcą w celu umożliwienia Klientom dokonywania Płatności w Restauracji. 
 3. Ramowe Warunki Współpracy określają zasady współpracy (w tym prawa i obowiązki) Usługodawcy i Usługobiorcy w związku z korzystaniem przez Klientów z Aplikacji.
 4. Ramowe Warunki Współpracy określają zasady współpracy Usługodawcy i Usługobiorcy w zakresie nieuregulowanym w Umowie Głównej. W przypadku gdy zasady te zostały uregulowane w Umowie Głównej inaczej, pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia Umowy Głównej. 
 5. Akceptacja Ramowych Warunków Współpracy przez Usługobiorcę następuje przy podpisywaniu Umowy Głównej.
 6. Akceptacja Umowy Głównej i Ramowych Warunków Współpracy przez obie Strony prowadzi do zawarcia Umowy.
 7. Zgodnie z Regulaminem Aplikacji m.in.: 
  1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnieniu środowiska Aplikacji, którą Klienci mogą wykorzystać do dokonania Płatności;
  2. Klient jest zobowiązany do zapłaty Kwoty Rachunku, stosownie do cen obowiązujących w danej Restauracji;
  3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad obowiązujących w danej Restauracji. 
 8. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Aplikacji i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

§ 3

[zobowiązania Usługodawcy]

 1. Usługodawca umożliwi Klientom korzystanie z Aplikacji w danej Restauracji po spełnieniu przez Usługobiorcę warunków określonych w Umowie Głównej i Ramowych Warunkach Współpracy. 
 2. Umożliwienie Klientom korzystania z Aplikacji w danej Restauracji nastąpi przez uruchomienie przez Usługodawcę Aplikacji dla tej Restauracji.
 3. Po uruchomieniu przez Usługodawcę Aplikacji dla danej Restauracji, Klienci będą mogli w tej Restauracji dokonywać Płatności. 
 4. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o uruchomieniu Aplikacji dla danej Restauracji. 
 5. Restauracja, w której Klienci będą mogli korzystać z Aplikacji została określona w Umowie Głównej. 
 6. Klienci korzystają z Aplikacji w oparciu o Regulamin Aplikacji i są zobowiązani do jego przestrzegania. 

§ 4

[zobowiązania Usługobiorcy]

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do informowania Klientów, że w Restauracji możliwe jest korzystanie z Aplikacji. Informowanie to może nastąpić na przykład przez korzystanie z odpowiednich Identyfikatorów Stolików oraz Kodów QR wskazujących nazwę Aplikacji. 
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do umożliwienia Klientom korzystania z Aplikacji w danej Restauracji przez: 
  1. przyjmowanie od nich zamówień i akceptowanie zapłaty dokonywanej za pośrednictwem Aplikacji;
  2. udostępnienie im Identyfikatorów Stolików oraz Kodów QR.
 3. Identyfikatory Stolików oraz Kody QR mogą być udostępnione w szczególności przez ich umieszczenie na stolikach w Restauracji. Usługodawca może przekazać Usługobiorcy wzór Identyfikatorów Stolików oraz Kodów QR do udostępnienia Klientom. 
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do umożliwienia Klientom korzystania z Aplikacji bez względu na to z jakiego stolika w Restauracji korzysta Klient. 

§ 5

[korzystanie z Aplikacji]

 1. Usługobiorca do miejsca zajmowanego przez Klienta przypisuje Kwotę Rachunku. Po przypisaniu do miejsca zajmowanego przez Klienta ostatecznej Kwoty Rachunku, Klient ma możliwość dokonania Płatności z wykorzystaniem Aplikacji. 
 2. Dokonanie Płatności wymaga wykonania przez Klienta czynności opisanych w Regulaminie Aplikacji. 
 3. Płatność odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji. Warunkiem dokonania Płatności jest posiadanie przez Klienta rachunku bankowego, z którego dokonywana jest Płatność. 
 4. W przypadku, gdy Płatność nie zostanie dokonana (niezależnie od przyczyn braku dokonania Płatności), Usługobiorca powinien zażądać od Klienta zapłaty w inny sposób.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 6. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
   
  1. Usługobiorca może zapewnić Klientom możliwość skorzystania z promocji. Warunki promocji określa Usługobiorca.

  § 6

  [wynagrodzenie Usługodawcy]

  [postanowienia ogólne]

  1. Za umożliwienie Klientom korzystania z Aplikacji w danej Restauracji Usługodawcy należne jest wynagrodzenie w postaci: 
   Opłata WdrożeniowaWysokość Opłaty Wdrożeniowej określa Umowa Główna
   Opłata Prowizyjna2% (z VAT) liczonych od kwoty brutto (z VAT) każdej Płatności wykonanej w Restauracji.
   Abonament

   0 zł + VAT za każdy stolik w Restauracji.

   Liczba stolików w Restauracji, od której to liczby zależy wysokość Abonamentu jest określona w Umowie Głównej.

  2. Oprócz wynagrodzenia Usługodawcy z Kwoty Rachunku będzie również potrącana prowizja przez podmiot obsługującym Płatności. Prowizja ta jest pobierana przez Blue Media S.A. i wynosi: 
   1. 1% liczonych od kwoty każdej Płatności wykonanej w Restauracji;
  3. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
  4. Wszelkie opłaty na rzecz Usługodawcy będą płatne przelewem, na rachunek bankowy Usługodawcy podany na fakturze lub fakturze proforma. 
  5. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. 
  6. W przypadku gdy wskazano, że kwota podana w ramach Umowy nie zawiera podatku od towarów i usług VAT, zostanie on naliczony w obowiązującej aktualnie stawce.
  7. Wysokość Opłat określona powyżej może ulec zmianie. Wszelkie zmiany opłat będą obowiązywać Usługobiorcę począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym Usługobiorca został poinformowany o zmianie wysokości opłat, jeśli Usługobiorca nie wypowiedział Umowy. Zmiana opłat jest równoznaczna ze zmianą Ramowych Warunków Współpracy, w związku z czym stosuje się §13.
   [Opłata Wdrożeniowa i Opłata Prowizyjna]
  8. Usługobiorca ma obowiązek zapłacić na rzecz Usługodawcy Opłatę Wdrożeniową w wysokości i terminie określonych w Umowie Głównej.
  9. Usługobiorca ma obowiązek płacić na rzecz Usługodawcy Opłatę Prowizyjną.
  10. Opłata Prowizyjna płatna będzie przez pobranie jej w sposób automatyczny przy dokonywaniu Płatności. Faktura dotycząca Opłat Prowizyjnych pobranych w danym miesiącu kalendarzowym będzie wystawiana przez Usługodawcę raz w miesiącu i będzie obejmowała sumę wszystkich Opłat Prowizyjnych z danego miesiąca.
   [Abonament]
  11. Usługobiorca ma obowiązek płacić na rzecz Usługodawcy Abonament. 
  12. Abonament będzie płatny z góry, za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy. 
  13. Abonament będzie płatny na podstawie faktur proforma z 7-dniowym terminem płatności. 
  14. W terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty, Usługodawca wystawi i dostarczy Usługobiorcy fakturę VAT. 
  15. Faktura proforma za pierwszy miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy zostanie wystawiona niezwłocznie po zawarciu Umowy.
  16. Usługobiorca może w trakcie trwania Umowy wybrać wyższy pakiet obejmujący możliwość korzystania z Aplikacji w zakresie większej liczby stolików. Wybór wyższego pakietu wiąże się z obowiązkiem zapłaty wyższego Abonamentu.
  17. W przypadku zawarcia Umowy w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego Abonament jest proporcjonalny do liczby dni, które pozostały do końca miesiąca kalendarzowego. 
  18. Usługodawca może umożliwiać Klientom korzystanie z Aplikacji w danej Restauracji, tak długo jak Usługobiorca płaci Abonament. 
  19. Opóźnienie w zapłacie Abonamentu za dany miesiąc kalendarzowy w stosunku do terminu określonego na fakturze proforma może skutkować zablokowaniem możliwości dokonywania Płatności w danej Restauracji. 

   § 7

  [współpraca marketingowa]

  1. Strony mogą podejmować wspólne działania marketingowe w celu wzajemnej promocji swoich produktów i usług. 
  2. Usługodawca ma prawo do korzystania z nazw lub oznaczeń Usługobiorcy i Restauracji (także jeżeli stanowią one zarejestrowane znaki towarowe). Korzystanie o, którym mowa w zdaniu pierwszym może następować: 
   1. w celu informowania o współpracy Stron i prowadzenia działań promocyjnych Aplikacji;
   2. przez zamieszczenie nazw lub oznaczeń w Aplikacji, internecie (w szczególności na stronach internetowych związanych z Aplikacją i social mediach), materiałach promocyjnych dotyczących Aplikacji. 
  3. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nazw lub oznaczeń Usługodawcy (także jeżeli stanowią one zarejestrowane znaki towarowe). Korzystanie o, którym mowa w zdaniu pierwszym może następować: 
   1. w celu informowania o współpracy Stron i prowadzenia działań promocyjnych Restauracji;
   2. przez zamieszczenie nazw lub oznaczeń w Aplikacji, internecie (w szczególności na stronach internetowych i social mediach), materiałach promocyjnych dotyczących Restauracji. 
  4. Strony mogą sobie wzajemnie przekazać oznaczenia, z których będą korzystać. 
  5. Prawo do posługiwania się nazwami i oznaczeniami, o którym mowa wyżej wygasa z chwilą rozwiązania Umowy. 
  6. W przypadku gdy Usługobiorca otrzymał Identyfikatory Stolików oraz Kody QR od Usługodawcy zobowiązuje się do nieusuwania znajdujących się na nich oznaczeń oraz kontrolowania, że stojak z Kodem QR będzie znajdował się na odpowiednim stoliku.

   § 8

  [reklamacje]

  1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji na adres e-mail support@restimo.com
  2. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania.
  3. Zgłaszający reklamację winien wskazać nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji i okoliczności ich ujawnienia.
  4. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o ustaleniach w przedmiocie reklamacji. 

   § 9

  [odpowiedzialność Usługodawcy]

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. działania i zaniechania Klientów;
   2. działania i zaniechania osób trzecich;
   3. nieprawidłowe obliczenie Kwoty Rachunku przez Usługobiorcę;
   4. nieprawidłową realizację Płatności, jeżeli przyczyna braku prawidłowej realizacji Płatności nie jest bezpośrednio związana z Aplikacją;
   5. działanie Urządzeń Mobilnych, z których korzystają Klienci, w tym za kwestie związane z działaniem transmisji danych w Urządzeniu Mobilnym;  
   6. zdarzenia, które wynikają z korzystania przez Klienta z Urządzenia Mobilnego w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Aplikacji, a w szczególności, za zdarzenia które wynikają z podania przez Klienta nieprawidłowych danych w Aplikacji;
   7. brak możliwości dokonania przez Klienta Płatności, chyba że brak możliwości dokonania przez Klienta Płatności wynika z okoliczności zawinionych przez Usługodawcę.
  2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu szkód wyrządzonych Usługobiorcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy ograniczona jest do szkód rzeczywiście poniesionych, a łączne odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej sześciokrotności Abonamentu, do zapłaty, którego był zobowiązany Usługobiorca w miesiącu wystąpienia szkody. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.  

   § 10

  [czas trwania Umowy]

  1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania Umowy Głównej przez obie Strony. 
  2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, bez konieczności podawania przyczyn, z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone w formie pisemnej lub w formie dokumentowej przez przesłanie wiadomości e-mail – w obu przypadkach pod rygorem nieważności. 
  3. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
   1. gdy Usługobiorca pozostaje w opóźnieniu z zapłatą jakiejkolwiek opłaty na rzecz Usługodawcy i opóźnienie to wynosi co najmniej 30 dni; 
   2. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy Głównej lub Ramowych Warunków Współpracy.

    § 11

   [dane osobowe]

   1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów jako administrator danych osobowych. 
   2. W związku z dokonywaniem Płatności dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione Usługobiorcy, o czym Klienci zostali poinformowani w Regulaminie Aplikacji. 
   3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Usługobiorca będzie przetwarzał dane osobowe Klientów jako odrębny administrator. 

    § 12

   [poufność]

   1. Usługobiorca oraz Usługodawca zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, w tym tajemnicę przedsiębiorstwa Usługobiorcy lub odpowiednio Usługodawcy poznaną w wyniku wzajemnej współpracy. 
   2. Termin „informacje poufne” obejmuje również treść Umowy oraz dane, do których ma dostęp druga strona i wszelkie inne informacje, bez względu na ich charakter i formę.
   3. Nie stanowią informacji poufnych informacje, które:
    1. są lub staną się publicznie dostępne, chyba że do ich ujawnienia dojdzie w sposób niezgodny z wolą strony ujawniającej informacje poufne, której te informacje dotyczą i strona ujawniająca informacje poufne („Strona Ujawniająca”) poinformuje stronę otrzymującą informacje poufne („Strona Otrzymująca”) o takiej nieprawidłowości; 
    2. zostały opracowane w sposób niezależny, bez dostępu do lub korzystania z informacji poufnych ujawnionych przez Stronę Ujawniającą.
   4. Strona Otrzymująca zobowiązuje się do:
    1. nieujawniania i nieprzekazywania informacji poufnych, w tym ich fragmentów lub części osobom trzecim;
    2. niewykorzystywania informacji poufnych do własnych celów;
    3. nieopracowywania informacji poufnych w jakikolwiek sposób.
   5. Informacje poufne mogą zostać ujawnione w niezbędnym zakresie za uprzednią zgodą Strony Ujawniającej:
    1. członkom organów, pracownikom, podwykonawcom, przedstawicielom lub doradcom Strony Otrzymującej, którzy mają uzasadnioną potrzebę zapoznania się i wykorzystania informacji poufnych, związaną ze współpracą stron;
    2. osobom, co do których Usługodawca i Usługobiorca uzgodnili na piśmie możliwość udostępnienia informacji poufnych.
   6. Usługobiorca oraz Usługodawca będą zwolnieni z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z żądaniem właściwego organu administracyjnego lub sądowego, w zakresie objętym tym żądaniem. W każdym takim przypadku Strona Otrzymująca zobowiązana będzie do:
    1. niezwłocznego poinformowania Strony Ujawniającej o ujawnieniu Informacji Poufnych i zakresie informacji poufnych, które zostały ujawnione; 
    2. podjęcia wszystkich dozwolonych prawem środków w celu ochrony informacji poufnych;
    3. ograniczenia zakresu informacji poufnych, które ujawnia, o ile będzie to możliwe.
   7. W razie uzyskania informacji przez Stronę Otrzymującą, że nastąpiło ujawnienie informacji poufnych w sposób niezgodny z postanowieniami tego paragrafu, Strona Otrzymująca zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Strony Ujawniającej o tym fakcie oraz do podjęcia wszelkich pozostających w granicach możliwości działań oraz pełnej współpracy ze Stroną Ujawniającą na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.
   8. Zobowiązania Usługobiorcy i Usługodawcy wynikające z niniejszego paragrafu wiążą w trakcie trwania Umowy i przez okres 5 lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia. 
   9. Strony postanawiają, że fakt zawarcia Umowy i fakt korzystania przez Usługobiorcę z Aplikacji nie są informacjami poufnymi.

      § 13

     [zmiana Ramowych Warunków Współpracy]

     1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Ramowych Warunków Współpracy z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana zakresu działalności, zmiana sposobu działalności lub zmiana funkcjonalności Aplikacji, zmiana wysokości opłat.
     2. Zmiana Ramowych Warunków Współpracy wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia przesłania Usługobiorcy nowej wersji Ramowych Warunków Współpracy. 
     3. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianach w Ramowych Warunkach Współpracy.
     4. Zmiany Ramowych Warunków Współpracy wiążą Usługobiorcę, jeśli nie wypowiedział on Umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Ramowych Warunków Współpracy. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie dokumentowej przez przesłanie wiadomości e-mail – w obu przypadkach pod rygorem nieważności.

      § 14

     [postanowienia końcowe]

     1. Ramowe Warunki Współpracy wchodzą w życie z dniem 8 czerwca 2020 r. 
     2. Ramowe Warunki Współpracy są dostępne w siedzibie Usługodawcy oraz są doręczane Usługobiorcy przed zawarciem Umowy. 
     3. W sprawach nieuregulowanych w Ramowych Warunkach Współpracy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny. 
     4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów ze Usługodawcą jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.