Restimo

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI RESTIMO

 

§ 1

[postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy dokument („Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji Restimo w celu dokonania szybkiej płatności bezpośrednio z urządzenia mobilnego.

 2. Usługodawcą jest Softinity sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701129, NIP: 1132954576, REGON: 368633786, e-mail: contact@softinity.pl.

 3. Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Aplikacja

oprogramowanie, z którego można korzystać na Urządzeniu Mobilnym, umożliwiające Użytkownikom dokonywanie Płatności za pomocą Urządzenia Mobilnego;

Identyfikator Stolika

numer dostępny w Restauracji, nadający się do wprowadzenia w Aplikacji i umożliwiający dokonanie identyfikacji wysokości Kwoty Rachunku danego Użytkownika, a następnie umożliwiający – w oparciu o taką identyfikację – dokonanie przez tego Użytkownika Płatności; 

Kod QR

kod graficzny dostępny w Restauracji, nadający się do zeskanowania przez aparat Urządzenia Mobilnego i umożliwiający dokonanie wysokości Kwoty Rachunku danego Użytkownika, a następnie umożliwiający – w oparciu o taką identyfikację – dokonanie przez tego Użytkownika Płatności;

Kwota Rachunku

kwota pieniężna, którą dany Użytkownik jest zobowiązany zapłacić na rzecz Restauracji za produkty i usługi zamówione przez tego Użytkownika w trakcie jego wizyty w Restauracji, stosownie do cen obowiązujących w danej Restauracji;

Napiwek

kwota dodatkowa w stosunku do Kwoty Rachunku, którą Użytkownik może dobrowolnie zapłacić na rzecz Restauracji wykorzystując funkcjonalności Aplikacji;

Płatność

 

transakcja bezgotówkowa wykorzystująca system płatności Google Pay lub Apple Pay, obejmująca zapłatę przez Użytkownika na rzecz Restauracji Kwoty Rachunku, realizowana z wykorzystaniem Aplikacji i Urządzenia Mobilnego, po zeskanowaniu kodu QR lub wprowadzeniu Identyfikatora Stolika, bez konieczności zapłaty kartą płatniczą lub gotówką w Restauracji; 

Regulamin

niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkowników; 

Restauracja

niezwiązany z Usługodawcą podmiot prowadzący lokal, który korzysta z Aplikacji i umożliwia Użytkownikom dokonywanie Płatności;

Umowa

umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca korzystania z Aplikacji zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą;

Urządzenie Mobilne

telefon komórkowy lub tablet z systemem Android lub iOS, posiadający funkcję dostępu do Internetu oraz aparat fotograficzny, spełniający wymogi wskazane w Regulaminie;

Usługodawca/ Administrator

podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2;

Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która odwiedziła Restaurację i zamierza skorzystać z Aplikacji.

 

§ 2

[Umowa]

 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnieniu środowiska Aplikacji, którą Użytkownicy mogą wykorzystać do dokonania Płatności. 

 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom Aplikację i umożliwia korzystanie z niej (w tym dokonywanie Płatności) bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat przez Użytkowników. 

 3. Użytkownik jest jedynie zobowiązany do zapłaty Restauracji Kwoty Rachunku, stosownie do cen obowiązujących w danej Restauracji. 

 4. Umowa zawierana jest na czas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji. 

 5. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z korzystania z Aplikacji w dowolnym momencie – przed potwierdzeniem dokonania Płatności. Po potwierdzeniu dokonania Płatności Użytkownik ma możliwość opuszczenia Aplikacji, jednak nie może anulować już dokonanej Płatności.  

 6. Przed dokonaniem Płatności Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Dokonując Płatności Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu. 

 7. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa. Użytkownika obowiązuje zakaz wprowadzania do Aplikacji treści o charakterze bezprawnym.

 8. Użytkownik zobowiązuje się, że dane wprowadzane do Aplikacji będą zgodne ze stanem faktycznym. 

 9. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Umowy. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy wskazane w §1 ust. 2.

 10. Usługodawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 11. Reklamacje dotyczące usług Restauracji lub wysokości Kwoty Rachunku Użytkownik powinien zgłaszać bezpośrednio do Restauracji. 

 12. Usługodawca może uniemożliwić danemu Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji, jeśli narusza on postanowienia Regulaminu. 

 

§ 3

[warunki korzystania z Aplikacji]

 

 1. Aplikacja jest dostępna pod adresem internetowym app.restimo.com.

 2. W związku z korzystaniem z Aplikacji dostawca usług internetowych Użytkownika może naliczać opłaty za transmisję danych.

 3. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe wyłącznie na Urządzeniu Mobilnym. 

 4. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji i wszystkich jej funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci posiadania: 

 1. Urządzenia Mobilnego z systemem Android lub z systemem iOS w wersji;

 2. zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym przeglądarki internetowej.

 1. Urządzenie Mobilne musi posiadać dostęp do Internetu (włączoną transmisję danych) oraz sprawny aparat fotograficzny (w przypadku używania Kodu QR). Dostęp do sprawnego aparatu fotograficznego nie jest konieczny w przypadku używania Identyfikatora Stolika. 

 2. Aby zeskanować Kod QR Użytkownik musi udzielić Aplikacji zezwolenia na dostęp do aparatu fotograficznego. 

 

§ 4

[sposób korzystania z Aplikacji]

 

 1. Restauracja do miejsca zajmowanego przez Użytkownika przypisuje określoną Kwotę Rachunku. Po przypisaniu do miejsca zajmowanego przez Użytkownika ostatecznej Kwoty Rachunku (co zwykle następuje po zakończeniu zamawiania produktów i usług w Restauracji przez danego Użytkownika) Użytkownik ma możliwość dokonania Płatności z wykorzystaniem Aplikacji. 

 2. Dokonanie Płatności wymaga wykonania przez Użytkownika czynności opisanych poniżej. 

 3. Aby dokonać Płatność Użytkownik powinien zeskanować w Aplikacji Kod QR dostępny w Restauracji przypisany do miejsca w Restauracji zajmowanego przez Użytkownika lub wprowadzić w Aplikacji Identyfikator Stolika przypisany do miejsca w Restauracji zajmowanego przez Użytkownika. 

 4. Kod QR i Identyfikator Stolika są udostępniane Użytkownikowi na zasadach określonych przez konkretną Restaurację. 

 5. Po ustaleniu, że parametry Płatności są poprawne, Użytkownik może dokonać Płatności z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych:

 1. Google Pay lub 

 2. Apple Pay.

 1. Płatność jest realizowana poza Aplikacją, zgodnie z regulaminami Google Pay i Apple Pay – stosownie do wyboru Użytkownika. 

 2. Użytkownik ma możliwość ręcznego wprowadzenia Kwoty Rachunku do Aplikacji i dokonania Płatności. 

 3. Do Kwoty Rachunku Użytkownik dobrowolnie może dodać Napiwek w określonej przez siebie wysokości. 

 4. Płatność jest dokonywana bezpośrednio na rachunek Restauracji, stosownie do umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją. 

 5. Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnych kwot za dokonanie Płatności, nie dokonuje transferu środków pieniężnych z rachunku Użytkownika na rachunek Restauracji, ani nie świadczy usługi przekazu pieniężnego na konto Restauracji. 

 6. Kwota przekazywana Restauracji w ramach Płatności jest pobierana z rachunku bankowego Użytkownika związanego z systemem płatności Google Pay lub Apple Pay. Warunkiem dokonania Płatności jest posiadanie przez Użytkownika na rachunku bankowym, o którym mowa wcześniej wystarczających środków pieniężnych. 

 7. Po dokonaniu Płatności, w Aplikacji wyświetli się potwierdzenie, że Płatność została skutecznie dokonana. 

 8. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że Kwota Rachunku nie jest poprawna, Usługodawca rekomenduje nie dokonywanie Płatności i zgłoszenie do Restauracji reklamacji. 

 9. W przypadku, gdy Płatność nie zostanie dokonana (niezależnie od przyczyn braku dokonania Płatności), Użytkownik powinien zapłacić kwotę należną Restauracji w inny sposób. 

 10. Podmiotami obsługującymi Płatności są:

 1. Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia lub inna spółka Google odpowiedzialna za obsługę systemu Google Pay;

 2. Apple Inc. z siedzibą pod adresem One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA lub inna spółka Apple odpowiedzialna za obsługę systemu Apple Pay.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad obowiązujących w danej Restauracji. 

 2. Restauracja może odmówić danemu Użytkownikowi możliwości dokonania Płatności z wykorzystaniem Aplikacji.

 

§ 5

[inne funkcje Aplikacji]

 

 1. Za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik może przeglądać listę lokali, które umożliwiają korzystanie z Aplikacji. 

 2. Restauracja może zapewnić Użytkownikom możliwość skorzystania z promocji. Warunki promocji określa dana Restauracja. 

 3. Korzystając z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik może przesłać do Usługodawcy wiadomość tekstową. 

 4. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi podzielenie Kwoty Rachunku z innymi Użytkownikami. Aby podzielić Kwotę Rachunku, każdy Użytkownik powinien zeskanować kod QR i opłacić jego część rachunku.

 

§ 6

[dane osobowe]

 

 1. Dane Użytkowników – w zakresie w jakim stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa – są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także niniejszym Regulaminem.

 2. W ramach Aplikacji przetwarzane są dane osobowe Użytkowników podane przez nich w Aplikacji.

 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu:

 1. zawarcia i prawidłowej realizacji Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; dane osobowe przetwarzane w celu wykonania Umowy przetwarzane są przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia Umowy;

 2. odpowiedzi na zapytanie skierowane do Usługodawcy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; dane przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia skierowania zapytania;

 3. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia marketingu Administrator przetwarza do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

 4. rozpatrywanie reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; dane przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji są przetwarzane przez okres potrzebny do przedawnienia ewentualnych roszczeń;

 5. prowadzenia analiz i statystyk dotyczących korzystania z Aplikacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; dane osobowe przetwarzane w tym celu przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.

 1. Administrator zapewnia ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych.

 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (tzw. procesorom) świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe oraz dostawcom usług informatycznych.

 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne. Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.

 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez podmioty obsługujące Płatność oraz przez Restauracje. Podmioty te przetwarzają dane osobowe Użytkowników jako odrębni administratorzy danych osobowych.  

 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Aplikacji i dokonania Płatności. 

 6. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania danych osobowych;

 3. prawo do usunięcia danych osobowych;

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 5. prawo do przeniesienia danych osobowych; 

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

 1. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w §1 ust. 2.

 2. Usługodawca stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 7

[odpowiedzialność Usługodawcy]

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. prawidłowe obliczenie Kwoty Rachunku przez Restaurację;

 2. prawidłową realizację Płatności, jeżeli przyczyna braku prawidłowej realizacji Płatności nie jest bezpośrednio związana z Aplikacją;

 3. działanie Urządzeń Mobilnych, z których korzystają Użytkownicy, w tym za kwestie związane z działaniem transmisji danych w Urządzeniu Mobilnym;  

 4. zdarzenia, które wynikają z korzystania przez Użytkownika z Urządzenia Mobilnego w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem, a w szczególności, za zdarzenia które wynikają z podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych w Aplikacji;

 5. brak możliwości dokonania przez Użytkownika Płatności, chyba że brak możliwości dokonania przez Użytkownika Płatności wynika z okoliczności zawinionych przez Usługodawcę;

 6. odmowę danemu Użytkownikowi możliwości realizacji Płatności z wykorzystaniem Aplikacji dokonaną przez Restaurację. 

 

§ 8

[pliki cookies]

 

 1. Na stronie internetowej Aplikacji wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 1. dostosowania zawartości strony internetowej Aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Aplikacji. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Aplikacji, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;

 2. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze strony internetowej Aplikacji. 

 1. W ramach strony internetowej Aplikacji stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia strony internetowej Aplikacji, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. 

 3. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika. 

 4. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. 

 5. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. 

 6. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

 1. przeglądarka Firefox;

 2. przeglądarka Chrome;

 3. przeglądarka Microsoft Edge;

 4. przeglądarka Opera;

 5. przeglądarka Safari.

 1. Administrator w ramach strony internetowej Aplikacji korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies dostarczanych przez te podmioty. 

 2. Administrator korzysta na stronie internetowej Aplikacji z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google. 

 3. Spółka Google LLC swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google LLC jest podmiotem, który przystąpił do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. 

 4. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

§ 9

[zmiana Regulaminu]

 

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w Aplikacji, zmiana funkcjonalności Aplikacji lub zmiana podmiotów odpowiedzialnych za Płatności. 

 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Aplikacji.

 

§ 10

[postanowienia końcowe]

 

 1. Usługodawca, zastrzega, że istnieje możliwość wystąpienia krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Aplikacji związanych z jej obsługą. W miarę możliwości Usługodawca będzie informował o planowanych przerwach w dostępie do Aplikacji. 

 2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji, strony oraz w siedzibie Usługodawcy.  

 3. Regulamin może zostać bezpłatnie pobrany przez Użytkowników. W razie zgłoszenia takiego wniosku Usługodawca prześle Użytkownikowi Regulamin w pliku zapisanym w formacie PDF. 

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 
 
 

REGULAMIN PRYWATNOŚCI

 

§ 1

[informacje ogólne]

 

 1. Strona internetowa www.restimo.com (dalej: „Strona Internetowa”) prowadzona jest przez Softinity sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701129, NIP: 1132954576, REGON: 368633786, e-mail: contact@softinity.pl (dalej: „Administrator”).

 2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane Użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe. 

 3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych. 

 

§ 2

[dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Softinity sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701129, NIP: 1132954576, REGON: 368633786.

 2. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może zbierać a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak: 

 1. skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz kontaktowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w szczególności wysyłania newslettera, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 3. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 1. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: 

 1. dostawcy usług informatycznych (np. dostawcy narzędzi do wysyłki maili, hostingodawcy);

 2. podmioty świadczące usługi marketingowe.

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne i marketingowe. Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.

 2. Dane osobowe przetwarzane w celu:

 1. skontaktowania się z Użytkownikiem przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;

 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody (na otrzymywanie informacji handlowej, jeżeli Użytkownik wyrażał taką zgodę) lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

 3. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.

 1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania danych osobowych;

 3. prawo do usunięcia danych osobowych;

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 5. prawo do przeniesienia danych osobowych; 

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. W celu wykonania powyższych Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem. 

 

§ 3

[pliki cookies]

 1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 1. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;

 2. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej. 

 1. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. 

 3. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika. 

 4. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. 

 5. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. 

 6. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

 1. przeglądarka Firefox;

 2. przeglądarka Chrome;

 3. przeglądarka Microsoft Edge;

 4. przeglądarka Opera;

 5. przeglądarka Safari.

 

§ 4

[narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej]

 1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies dostarczanych przez te podmioty. 

[Google Analytics]

 

 1. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google. 

 2. Spółka Google LLC swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google LLC jest podmiotem, który przystąpił do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. 

 3. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chciałbyś zaproponować zmiany lub zgłosić swoje uwagi, będziemy wdzięczni za każdą informację.